Co umíme v SAP

Počáteční import (migrace) dat z předchozích systémů

Pro migraci dat do prostředí SAP Business One slouží nástroj Data Transfer Workbench (dále jen DTW), který je přímou součástí řešení SAP Business One. Data pro import se připravují v souborech Microsoft Excel, pro který se v DTW vygenerují příslušné šablony. Tyto šablony naplněné daty se importují do SAP Business One, přičemž uživatel má plnou kontrolu nad výsledkem.

Uživatel má k dispozici celou škálu kroků, ke kterým je vyzýván s pomocí přehledných dialogových oken. A tak je na uživateli, zda se mají data pouze přidávat, anebo zda se mají i aktualizovat již předtím importovaná data. Můžete rozhodnout, zda se mají ignorovat chybná data, která nemohou být ze zcela konkrétních důvodů importována, anebo zda se má celý proces migrace ukončit při výskytu jakékoli chyby.

Nástroj DTW pracuje nad programovým rozhraním SAP Business One, nikoliv přímo nad databází. Znamená to, že veškerá data, která se pomocí nástroje importují, prochází všemi „byznys“ kontrolami řešení SAP Business One. A to i včetně kontrol, které v rámci DTW přidá sám uživatel. Tím je jasně zabezpečeno, že nemohou být importována nekonzistentní data do prostředí SAP Business One.

Až do současné doby zaznamenala naše společnost 100% migraci všech požadovaných dat z původních systémů u všech našich zákazníků, kteří používají SAP Business One.

SAP Workflow

SAP Workflow modeluje obchodní procesy, které se skládají z řady propojených úkolů či událostí v určitém sledu. To obvykle zahrnuje skupinu úkolů, vztahy mezi úkoly a podmínky pro jejich zahájení a ukončení. Funkce Workflow umožňují v SAP Business One standardizovat proces, který může být aplikován na řadu úkolů nebo událostí pro různé typy podnikových procesů v reálném pracovním prostředí firmy. Jsou k dispozici konsolidované výstupy pro uživatele ke zpracování všech úloh (zásobník práce), jichž se účastní. Pomocí předdefinovaných podmínek mohou být některé funkce Workflow spouštěny zcela automaticky, jiné manuálně. SAP Workflow poskytuje detailní pohled na celkové řízení daného podnikového procesu, čímž může napomáhat ke zvýšení provozní efektivity firmy.

Vyspělé výkaznictví v nástroji Crystal Reports (s přímou vazbou do SAP Business One)

S použitím softwaru SAP Crystal Reports, verze pro SAP Business One, můžete vytvářet výkazy a dokumenty, které jsou plně sladěny s prvky rozhraní SAP Business One a doplňky Add-on pro SAP Business One. Každá tisková šablona jednotlivých dokumentů může být v řešení SAP Business One přizpůsobena konkrétním požadavkům zákazníka. Uživatelské prvky, které vyberete (například data, obrázky produktů, náklady, mezisoučty a další), mohou být snadno použity do požadované struktury dokumentu.

Integrace SAP Business One s nástrojem Crystal Reports umožňuje snadné vytváření přehledných reportů a analýz. Vedle široké nabídky standardně dodávaných reportů můžete využít intuitivní nástroj Query Wizard ke shromažďování informací ze všech oblastí systému do specifických zákaznických výstupních sestav. Je podporován prakticky jakýkoliv typ analýzy.

EDI komunikace

Elektronická výměna dat (EDI) umožňuje zasílat a přijímat informace elektronicky s minimálním lidským úsilím. SAP Business One podporuje EDI pro přenos dokladů obchodním partnerům v reálném čase.

Co nabízíme:

 • Import a export EDI zpráv z/do SAP Business One
 • Automatizace celého EDI procesu
 • Řešení na míru dle potřeb zákazníka
 • Spolupráce s hlavními českými poskytovateli EDI komunikace

EDI komunikaci řešíme pro segment velkoobchodu a distribuce, maloobchodu a automobilového průmyslu. Toto řešení využívají naši zákazníci, jmenovitě: BENET AUTOMOTIVE  s.r.o., HIPS s.r.o., FELIX SOLIS CZ a.s.

Programové úpravy dle zákaznických požadavků

Důvod k vývoji zakázkového řešení nastává zejména v okamžiku, kdy není k dispozici žádná „standardní“ funkcionalita SAP Business One, která by se dalo využít nebo alespoň přizpůsobit daným potřebám. Nespornými výhodami takto zakázkově vyvíjených úprav je to, že se provádějí ve vývojovém prostředí SAP Business One (tzv. SDK), pročež je hlídána „business logika“ systému a zaručena datová integrita. To vše ústí do jednoznačné výhody v podobě záruky funkčnosti při nových verzích systému.

Hotové propojení se systémem Autodesk Vault

Autodesk Vault je vyspělý systém pro správu dat používaný zejména v konstrukčních odděleních výrobních společností. Úkolem systému Vault je zajistit efektivní sdílení dat v týmu uživatelů, při vytváření a modifikacích jednotlivých dílů výrobního kusovníku a dále pak export dat kusovníku do příslušných modulů SAP Business One.

Propojení se SAP Business One jsme realizovali ve společnosti INOVA Praha s.r.o.

Obecné propojení se systémy třetích stran

Součástí řešení SAP Buiness One je nástroj SAP B1i, což je otevřená integrační platforma, jejímž prostřednictvím lze realizovat libovolné integrační propojení ve formě tzv. scénářů jak mezi aplikacemi SAP, tak mezi SAP Business One a aplikacemi třetích stran.

Odváděcí terminály

Naše společnost vytvořila vlastní aplikaci pro odvádění výrobních operací, která plně komunikuje s datovým prostředím pro SAP Business One a rozšiřuje tak výrobní modul mateřského systému.

V nejjednodušším a nejběžnějším případě pouhou identifikací pracovníka výroby a sejmutím čárového kódu z výrobní průvodky aplikace zobrazí všechny důležité informace o výrobní zakázce včetně aktuálně prováděné operace. A pak jen pracovník zadá odvedené množství výrobku. K dispozici je přirozeně mnoho dalších variant vyplývajících z praktických potřeb výrobních společností v oblasti odvádění.

odvadeci terminaly-bez

Další informace:

 • Práce s tzv. Typem času, když dle vybraného nastavení se bude zaznamenávat doba práce jednotlivých zaměstnanců (Výrobní čas, Seřizovací čas, Reklamační čas).
 • Zápis libovolné poznámky.
 • Náhledy do historie.
 • Zadání šarží výrobku či materiálu.

Výhody a přínosy:

 • On-line sledování stavu rozpracovanosti výrobní zakázky a to jak z pohledu lidských zdrojů, tak z pohledu toku materiálu.
 • Průběžné sledování produktivity práce a plnění časových norem jednotlivých zaměstnanců prostým porovnáním času odpracovaného na výrobních zakázkách oproti docházce.
 • Zpřesnění skutečných výrobních nákladů na výrobní zakázku.
 • Evidence zmetků, která je podchycena on-line v průběhu výroby. Je možno na ni okamžitě reagovat příslušnými úpravami výrobního programu.
 • On-line řízení materiálového toku a to jak výdeje materiálu, tak odvádění hotových výrobků a polotovarů či předání do kooperace.
 • Sledování neproduktivních časů (prostojů) včetně statistiky důvodů proč k těmto prostojům došlo, což dává komplexní podklad pro nápravná opatření.

Variabilní možnost nastavení kontrol na vydávané i odváděné množství. Např.: Pracovník má dle výrobní průvodky vyrobit 100 ks výrobku. Pokud se snaží odvést větší množství, systém to odmítne. Avšak ve výjimečných případech může tento proces dokončit na základě schválení nadřízeného (mistr, šéf výroby).

Technická rozpiska stroje (TRS)

Jedná se o naše vlastní rozšíření systému SAP Business One, které je určeno pro specifické výrobní společnosti. Úspěšně jej využívají naši zákazníci např.: INOVA Praha s.r.o., RESIM, s.r.o. nebo AITEC s.r.o.

TRS se používá v případech výroby a dodávky stroje nebo technologického celku, kdy zpracování jeho konstrukční dokumentace bude probíhat až po úspěšném odsouhlasení nabídky se zákazníkem. Jinak řečeno, v průběhu obchodního jednání není konstrukční dokumentace k dispozici, existuje pouze představa o koncepci technického řešení dodávky. Typickým příkladem je zakázková výroba jednoúčelových strojů nebo realizace rozsáhlejších úprav standardní produkce. Nabídka zákazníkovi může obsahovat např. jen jedinou řádku: „Obchodní název stroje nebo zařízení“, ale ve skutečnosti jde o dodávku desítek kusů komponent, které tvoří konstrukční celek.

V průběhu zpracování konstrukční dokumentace je vytvářen doklad TRS. Doklad navazuje na odsouhlasenou nabídku zákazníka a rozepisuje dílčí pozice nabídky na konkrétní technické celky tak, jak se budou vyrábět a fyzicky dodávat zákazníkovi. Do TRS jsou postupně doplňovány hlavní konstrukční skupiny stroje v souladu s tím, jak je konstrukční dokumentace vydávána. Tím je umožněno, aby souběžně s konstrukcí dodávky bylo možné průběžně objednávat materiál a kooperace nutné pro výrobu.

V těsné vazbě na TRS jsou vedle objednávek dodavatelům vytvářeny výrobní zakázky jako podklad pro sledování a řízení výroby, dále pak výdejky materiálu do výrobypříjemky hotových výrobků na sklad. Systém poskytuje detailní přehled o průběhu výroby a aktuálních nákladech výroby.

K dispozici je řada výkazů a rozborových sestav, které dávají přesný přehled o tom, jak vypadá kontrola zajištění materiálu a kooperací v průběhu postupného vydávání konstrukční dokumentace a souběžného objednávání materiálů a kooperací.

Produktový konfigurátor

V rámci námi dodávaného řešení nabízíme vlastní produktový a cenový konfigurátor propojený se systémem SAP Business One. Tento nástroj zrychlí proces od objednávky k vytvoření nabídkové, případně výrobní dokumentace, zpřesní výrobní kalkulace a umožní lepší vnitrofiremní komunikaci v linii obchod – technologie výroby – technická příprava výroby – výroba. Ověřené řešení používáme např. u našeho zákazníka SÁRA, s.r.o..

 

Co vám můžeme dále nabídnout

Metodické poradenství 

 • finanční a nákladové účetnictví
 • řízení nákupu a prodeje 
 • plánování a řízení výroby
 • marketing a řízení obchodních příležitostí 

Poskytování poradenství a konzultací představuje naší přední službu. Za dobu naší existence jsme nasbírali mnoho zkušeností u firem nejrůznějších velikostí a nejrůznějšího zaměření a na základě těchto zkušeností a odborné způsobilosti našich konzultantů pomáháme podporovat podnikání našich zákazníků. Poskytujeme zejména konzultace, které se týkají informačních systémů, účetního a daňového poradenství. Ale naši zákazníci stále častěji vyžadují i poradenství a konzultace v ostatních oblastech, jako je plánování a řízení výroby, optimalizace firemních procesů, marketing a řízení obchodních příležitostí a další. I my sami se v těchto oblastech vzděláváme.

Naši odborní konzultanti vstupují již do obchodních jednání s potenciálními klienty, abychom dokázali přesně zmapovat zákazníkovy potřeby a nabídnout příslušné řešení. Služby poradenství a konzultace jsou také nedílnou součástí implementací informačních systémů.

Procesní analýzy

Procesní analýza a optimalizace podnikových procesů jsou základním předpokladem pro úspěšné zavedení komplexního informačního systému do společnosti. Pouze přesná znalost a charakteristika všech procesů a činností prováděných ve společnosti umožní správně definovat požadavky na zaváděný informační systém. Podcenění nebo neodborné zpracování analýzy a návrhu řešení může mít katastrofální důsledky při vlastní realizaci.

Pro zpracování procesní analýzy vám nabízíme odborníky s více než 25ti letými zkušenostmi v oblasti řízení obchodních a výrobních společností. Procesní analýza se obvykle věnuje oblastem: Řízení nákupu a prodeje, Výroba a Ekonomika a každá z těchto oblastí obsahuje 4 oddíly:

 • Analýza současného stavu – mapuje stav řízení procesů ve společnosti zájemce ve vazbě na konzultace s klíčovými pracovníky společnosti. Výstupem této etapy procesní analýzy je stručný popis současného fungování společnosti a procesů v ní probíhajících
 • Slabé stránky – dle analýzy současného stavu probíhá vytipování slabých stránek současného stavu
 • Procesní návrh – je vytvořen procesní návrh ve vazbě na slabé stránky
 • Požadavky na informační systém – procesní návrh musí být podpořený požadavky na budoucí informační systém, aby bylo jasné, zda případný návrh procesní změny lze vůbec v informačním systému podchytit (algoritmizovat)

Předimplementační analýzy ve vazbě na implementační metodiku SAP Business One

Jedná se o provedení odborné analýzy, která může anebo nemusí navazovat na případně předtím vytvořenou Procesní analýzu. Výstupem Předimplementační analýzy je dokument s názvem „Cílový koncept“, ve kterém jsou popsány mj. zákaznické požadavky na informační systém a způsob jejich pokrytí pomocí informačního systému. Jinak řečeno, tento dokument popisuje, jak bude vypadat cílový stav po ukončení implementace systému, proto „Cílový koncept“. Analýza se provádí vždy na počátku projektu a díky tomu jsou veškeré skutečnosti o celém projektu pojmenovány už na jeho začátku. Provedená analýza většinou podléhá akceptaci (pokud si zákazník přeje) a stává se přílohou smlouvy, čímž závazně definuje rozsah implementace. Dále v této analýze budou podchycena případná rozšíření systému oproti standardu ve vazbě na specifické požadavky zákazníka.

Školení uživatelů

Abychom pomohli u našich zákazníků cíleně vzdělávat pracovníky a zvyšovali tak jejich kvalifikaci a výkonnost, nabízíme široký rozsah školení. Zdaleka se nezaměřujeme pouze na školení s tématikou spojenou s informačními systémy a jejich používáním, ale pokrýváme veškerá témata spojená s plánováním, řízením a kontrolou všech činností a procesů, které se u zákazníka odehrávají. Kromě standardních školících programů realizujeme i individuální školení „na míru“ na témata, pokud si je zákazník žádá.

Podpora při zavedení do produktivního provozu

Nedílnou součástí všech našich projektů je široké portfolio služeb, které naši zákazníci v celé šíři využívají. Tyto služby jsou vám kdykoliv k dispozici a můžete je využívat jak v průběhu samotné implementace, tak kdykoliv v rámci rutinního provozu systému. Přechodem systému do etapy Produktivního provozu naše práce zdaleka nekončí.

Při realizaci našich projektů se snažíme o individuální přístup k jednotlivým požadavkům zákazníka a jejich realizaci. A v těchto činnostech setrváváme i po spuštění produktivního provozu, kdy je systém tzv. v režimu údržby. Neustále jsme se zákazníky v kontaktu, udržujeme a rozvíjíme systém tak, jak si vyžaduje jejich podnikání. Z tohoto důvodu zákazníkům naše řešení vyhovují, plně pokrývají jejich požadavky a nemusí hledat jiné systémy.

Servis + Hotline

Služba Hot-line zaručuje všem uživatelům podporu a pomoc při každodenní práci se systémem. Hot-line znamená dostupnost těch konzultantů (na telefonu nebo na e-mailu), kteří se podíleli na implementaci systému a znají tedy detailně prostředí, procesy a celkovou problematiku daného zákazníka. Smyslem služeb podpory a údržby je poskytnout každému jednotlivému uživateli plnou podporu a poradenství při běžných činnostech spojených s užíváním informačního systému, ale i při řešení nestandardních situací.

Tato služba není zpoplatněna a je součástí Maintenance. Zahrnuje krátkou telefonickou a e-mailovou komunikaci, která slouží k řešení jednoduchých situací a která svým rozsahem nepřesáhne 5 minut.

Díky těmto službám nemusí uživatelé složitě prohledávat dokumentace a poznámky ze školení či jiné zdroje informací, aby se dozvěděli požadovanou informaci. Stačí zvednout telefon nebo poslat e-mail a kvalifikovaný konzultant je k dispozici.

Další rozvoj systému

Požadavky na informační systém se v průběhu času mohou měnit spolu s tím, jak se vyvíjejí jednotliví zákazníci co do velikosti a struktury, vnitřních procesů, apod. Proto po celou dobu používání systému našimi zákazníky přizpůsobujeme a rozšiřujeme systém tak, aby plně vyhovoval jejich měnícím se potřebám a pokrýval všechny jejich procesy a činnosti.